Informació Curs Anglès B2D

Curs Subvencionat : Coneix tota l'informació rellevant del curs

 

 

 

INSCRIU-TE!

 

Objectius del curs

– Capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.

– Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Dades del Curs

– Inici: 23 de Setembre de 2019

– Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 19:15-21:30h

– Durada: 60 hores

– Curs 100% Subvencionat per a treballadors/es, autònoms/es i un 30% de places per persones que estiguin en situació d’atur.

 

Programa del Curs

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol•licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

– Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

– Àrea professional: Formació y Educació

– Denominació: Anglès B2

– Codi: SSCE04

– Nivell de qualificació: Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

Es treballaran:

1. Competències Lingüístiques: oració, noms, adjectius, determinants, pronoms verbs etc.

2. Competències Sociolingüístiques i Socioculturals.

3. Competències Pragmàtiques: continguts funcionals, discursius i tipología textual.